Lista aktualności Lista aktualności

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Koło Zakładowe SITLiD działające przy Nadleśnictwie Rudziniec

W Nadleśnictwie Rudziniec działa koło zakładowe zrzeszające członków SITLiD.

Historia koła zakładowego SITLiD zawiązanego przy Nadleśnictwie Rudziniec sięga lat 80’-tych minionego wieku i jest kontynuowana do chwili obecnej.

Koło zakładowe Nadleśnictwa Rudziniec zgrupowane jest pod Zarządem Oddziału SITLiD w Katowicach. W swoich szeregach zrzesza 20 członków zwyczajnych. Członkowie koła zakładowego SITLiD ze względu na długą tradycję przynależności w Stowarzyszeniu mieli okazję brać czynny udział w szkoleniach podnoszących wiedzę z zakresu leśnictwa, jak i sami organizowali dla wszystkich członków zgrupowanych pod Zarządem Oddziału SITLiD w Katowicach, warsztaty prezentujące walory naszej jednostki LP, przyczyniając się poszerzenia wiedzy i  zagadnień branżowych.

Koło zakładowe SITLiD, zgodnie z statutem, posiada wybrany przez jego członków na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dnia 16.04.2018 r. zarząd koła kadencji 2018-2021, w składzie osobowym:

- Paweł Kaleta – Przewodniczący,

- Grzegorz Sokołowski – Sekretarz,

- Sławomir Zarzecki – Skarbnik,

- Jakub Cymorek – Członek.

Zadaniem koła, zgodnie z statutem Stowarzyszenia, jest realizowanie statutowych celów i zadań SITLiD na terenie działania koła ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień techniki, organizacji i wynalazczości – podnoszenia kwalifikacji członków i załóg zakładów pracy, uczniów i studentów, troska o prawidłowe zatrudnienie, wykorzystanie i pozycję zawodową członków SITLiD, ich warunki bytowe i materialne, dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej oraz popularyzowanie działalności SITLiD.

Stowarzyszenie (SITLiD) jest dobrowolnym zrzeszeniem naukowo-technicznym inżynierów i techników leśnictwa i drzewnictwa. Cele oraz zasady działania SITLiD zostały uregulowane stosownym statutem, tj. m.in.:

Cele;

- reprezentowanie i integrowanie oraz ochrona interesów zawodowych i bytowych członków,

- działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki w leśnictwie i drzewnictwie,

- podnoszenie kultury technicznej, kwalifikacji i etyki zawodowej członków oraz innych pracowników leśnictwa i drzewnictwa,

- działanie na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i przeciwdziałanie jego degradacji,

- popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień technicznych i techniczno-ekonomicznych z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.

Zadania;

- zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii we wszystkich sprawach istotnych dla leśnictwa i drzewnictwa,

- reprezentowanie członków i Stowarzyszenia, kształtowanie postaw etycznych oraz obrona pozycji zawodowej i społecznej członków,

- organizowanie działalności klubowej, towarzyskiej i turystycznej,

- organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów oraz narad,

- organizowanie konkursów, wystaw, pokazów technicznych,

- prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji szkoleniowych, poradnikowych, popularnonaukowych oraz popularyzujących leśnictwo i drzewnictwo,

- prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego,

- współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi
i technicznymi, krajowymi i zagranicznymi oraz leśnym szkolnictwem zawodowym wyższym i średnim.

 

Pozostałe informacje nt. SITLiD znajduję się na głównej stronie internetowej Stowarzyszenia (http://www.sitlid.pl/) lub po kliknięciu tutaj.