Lista aktualności Lista aktualności

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych

Nowy sposób zgłaszania szkody łowieckiej od dnia 01.04.2018 r.

Nadleśnictwo Rudziniec uprzejmie informuje, że w związku ze znowelizowaną dnia 22.03.2018r. ustawą Prawo łowieckie, obowiązującą od 01.04.2018r., szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych z terenu obwodów łowieckich dzierżawionych oraz wyłączonych z wydzierżawienia należy zgłaszać bezpośrednio do organu wykonawczego gminy (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast).

W związku z tym, Nadleśnictwo Rudziniec jako zarządca obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia nr 85 oraz 107, wchodzących w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP "Gajdowe" informuje, że właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa zgłoszenie szkody poprzez wniosek o szacowanie (zgodnie z danymi określonymi w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo łowieckie) do organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (podstawa prawna: art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie).

Przedmiotowy wniosek powinien zawierać w swojej treści szczególnie takie dane jak:

1. Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo pasiadacza gruntów rolnych.

2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody.

3. Wskazanie rodzaju uszkodzenia uprawy lub płodu rolnego.

Zgłoszenie powinno zostać dokonane w terminie umożliwiającym zespołowi określenie w terenie rozmiaru szkody. W terminie do 7 dni szkoda zostanie oszacowana przez zespół składający się z: przedstawiciela gminy właścicwej ze względu na miejsce wystapienia szkody, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda. 

Mapa z materiałem pomocniczym umożliwiającym określenie granicy zasięgu gminy na terenie obwodów łowieckich OHZ LP "Gajdowe" znajduje sie do pobrania w załączeniu.

Obwód łowiecki nr 85 znajduje się na terenie gmin:

- Wielowieś

- Jemielnica

- Strzelce Opolskie

Obwód łowiecki nr 107 znajduje sie na terenie gmin:

- Strzelce Opolskie

- Rudziniec

- Toszek

- Ujazd

 

Materiały do pobrania