Wydawca treści Wydawca treści

OHZ LP "Gajdowe"

Logowanie do systemu elektronicznych wpisów

Linki do elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym na terenie OHZ LP "Gajdowe".

a) wersja dla stron internetowych (należy kliknąć):

http://www.epi24.pl/ohzgajdowe/

b) link do wersji mobilnej (dla tel. kom. z dostępem do Internetu, np. smartfon):

www.epi24.pl/ohzgajdowe/mobile

 


Zgłoszenia szkód w uprawach rolnych

Zgłoszenia szkód od zwierzyny na terenie upraw rolnych lub w płodach rolnych, znajdujących się na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP „Gajdowe" tj. obwodów łowieckich nr 85 (opolski) oraz 107 (śląski), należy od dnia 23.08.2018 r. kierować pisemnie na poniższe dane:

PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec

Ul. Leśna 7

44-160 Rudziniec

Fax. 032 300 81 60

 Nadleśnictwo Rudziniec jako zarządca obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia nr 85 oraz 107, wchodzących w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP "Gajdowe" informuje, że właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa zgłoszenie szkody poprzez wniosek o szacowanie (zgodnie z danymi określonymi w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo łowieckie).

Przedmiotowy wniosek powinien zawierać w swojej treści szczególnie takie dane jak:

1. Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych.

2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody.

3. Wskazanie rodzaju uszkodzenia uprawy lub płodu rolnego.

Zgłoszenie powinno zostać dokonane w terminie umożliwiającym zespołowi określenie w terenie rozmiaru szkody.

W terminie do 7 dni szkoda zostanie oszacowana przez zespół składający się z: przedstawiciela zarządcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda oraz przedstawiciela właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody ośrodka doradztwa rolniczego.

 

Celem ułatwienia dokonywania zgłoszenia poniżej do pobrania druk.

 

Materiały do pobrania


Zasady bioasekuracji

Nadleśnictwo Rudziniec przekazuje poniżej ulotkę dotyczącą zasad bioasekuracji dotyczącą zagrożenia ASF przekazaną przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Materiały do pobrania


Gospodarka łowiecka

Na terenie zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Rudziniec występuje 17 obwodów łowieckich z których 15 jest dzierżawionych, natomiast 2 obwody są wyłączone z wydzierżawienia i wchodzą w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny Gajdowe, będącego w zarządzie Nadleśnictwa Rudziniec (obw. nr 85 na terenie województwa opolskiego oraz 107 na terenie województwa śląskiego).

Nazwa koła

Nr. obw.

Województwo

"Knieja 3" Gliwice

103

śląskie

„Żbik" Zabrze

132

śląskie

"Brzezina" Opole

92

opolskie

"Jeleń" Zabrze

114

śląskie

"Ryś" Zabrze

105

śląskie

"Azoty" Kędzierzyn-Koźle

125

opolskie

"Szarak" Kielcza

89

opolskie

OHZ

85

opolskie

"Cietrzew" Toszek"

106

śląskie

"Cis" Gliwice

133

śląskie

OHZ

107

śląskie

"Bór" Katowice

104

śląskie

"Bór" Katowice

84

opolskie

"Daniel" Gliwice

115

śląskie

"Darz Bór" Gliwice

123

śląskie

"Łoś" Gliwice

124

śląskie

„Dzik" Gliwice

122

śląskie

 

Afrykański pomór świń

Materiały informacyjne na temat afrykańskiego pomoru świń

 

Afrykański pomór świń u dzików

Przed dwoma tygodniami potwierdzone zostało wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie. Tym samym wirus ASF (ASFV) znalazł się na obszarze Unii Europejskiej (UE). Biorąc pod uwagę fakt, że regulacje prawne UE zakładają, że w przypadku wystąpienia ASF na terenie jakiegokolwiek kraju wspólnoty, zamyka się obrót trzodą chlewna oraz mięsem nie w całym kraju, jak to miało miejsce w przeszłości, a jedynie w okręgach zapowietrzonym i zagrożonym, oraz mając na uwadze fakt, że ASFV może krążyć w populacji litewskich dzików, zagrożenie wprowadzenia ASFV na terytorium innych, szczególnie sąsiadujących z Litwą krajów UE, jest bardzo wysokie.

Fakt, występowania ASFV w populacji dzików stwarza potrzebę włączenia myśliwych oraz leśników w program szkolenia, którego celem jest uświadomienie roli myśliwych i leśniczych w ochronie Polski przed rozprzestrzenieniem się ASF w populacji dzików bytujących w naszych lasach, a tym samym ochronę krajowych stad świń przed wirusem ASF, który w pierwszej kolejności może znaleźć się wśród dzików.

Poniżej zostały przedstawione najczęściej zadawane pytania dotyczące ASF u dzików wraz z odpowiedziami.

 

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików. W krajach afrykańskich - na południe od Sahary, w których choroba ta pojawiła się około 100 lat temu i występuje sporadycznie do dzisiaj, podobnie jak na półwyspie iberyjskim, gdzie ASF został zwalczony w 1999 r., wirus ASF może być przenoszony również przez kleszcze - gatunek, który w naszej strefie klimatycznej nie odgrywa istotnej roli.

 

Jaki jest przebieg i objawy kliniczne ASF u dzików?

U dzików europejskich infekcja prowadzi do bardzo ciężkich, ale nieswoistych objawów ogólnych, jak gorączka, osowienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się i problemy w oddychaniu. Wystąpić mogą również krwawienia (z nosa, krwawa biegunka, krwawienia skóry). Chore zwierzęta wykazują między innymi ograniczony odruch ucieczki lub inne objawy, jak niechęć do poruszania się i utrata orientacji. Choroba dotyczy wszystkich grup wiekowych i obu płci dzików w równym stopniu i w większości przypadków prowadzi do padnięć zwierząt w okresie 7 - 10 dni po zakażeniu.

Po przekrojeniu zwłok dzika należy zwrócić uwagę na: przekrwione i powiększone węzły chłonne, powiększoną śledzionę i wybroczyny w narządach wewnętrznych, w skórze lub pod skórą. Płuca i drogi oddechowe są często wypełnione pianą.

Brak wymienionych zmian nie wyklucza, że przyczyną nagłego padnięcia dzika, a częściej większej liczby dzików, może być ASF. Z tego powodu zauważenie zwiększonych padnięć dzików powinno stanowić sygnał do podejrzenia ASF. Sekcja dzików powinna być wykonana wyłącznie przez lekarza weterynarii.

 

Jak choroba jest przenoszona?

Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanieczyszczone przedmioty. W niekorzystnych okolicznościach, do wprowadzenia wirusa na teren naszego kraju, może wystarczyć porzucona kanapka z wędliną sporządzona z mięsa chorego dzika lub świni. Szczególnie niebezpieczna w aspekcie przenoszenia zarazy jest krew dzików. Najmniejsza ilość krwi wystarczy do zakażenia wrażliwych dzików lub świń.

 

Na co należy zwrócić uwagę?

Wskazane jest zdawanie sobie sprawy z faktu, że aktualnie dziki mogą być ważnym wektorem we wprowadzeniu wirusa ASF do Polski i jego szerzeniu się w populacji dzików, a później świń.

Prosi się zatem myśliwych i leśników o zwrócenie uwagi na zwiększone padnięcia w lesie dzików i poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii (PLW), bezpośrednio, lub za pośrednictwem organów administracji lokalnej. Należy także pobrać próbki do badań laboratoryjnych, które zostaną przesłane do laboratorium przez PLW. Optymalne są próbki krwi i śledziony, ewentualnie węzły chłonne, migdałki, płuca, a w ostateczności, jeśli brak jest wymienionych narządów w tuszy dzika, kość długa lub mostek. Do badań mogą być przesłane nawet tkanki z postępującym procesem gnilnym.

Szczególnie ostrożnym należy być z przedmiotami zanieczyszczonymi krwią lub, które miały z nią kontakt. Do tych przedmiotów należą sprzęt łowiecki, buty, ubiór, szmaty, naczynia, noże.

Prosi się myśliwych o przestrzeganie zasad higieny po polowaniach (nie pozostawianie patrochów w lesie po zakończeniu polowania; dezynfekcję sprzętu łowieckiego).

Myśliwi powinni unikać wchodzenia do chlewni min. Przez 48 godz. od zakończenia polowania.

Litwa jest atrakcyjnym krajem dla turystów i myśliwych. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że trofea i inne produkty z dzików mogą stanowić źródło wirusa i stwarzać ryzyko przeniesienia wirusa ASF i dalszego szerzenia się choroby. To samo dotyczy ubioru i innych przedmiotów.

 

Jak choroba jest zwalczana?

Niestety nie ma szczepionki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń, dlatego w zwalczaniu ASF wśród dzików najważniejsze jest zachowanie środków ostrożności i regulacja ich populacji.