Wydawca treści Wydawca treści

Spotkanie przedstawicieli urzędów gmin i kół łowieckich poświęcone tematyce nowelizacji Ustawy Prawo łowieckie

W związku z wejściem w życie z dniem 01.04.2018 r. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, w dniu 17.04.2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Rudziniec przeprowadzone zostało spotkanie poświęcone szczególnie tematyce szacowania szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych. Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie wprowadziła istotne zmiany w kwestii szacowania szkód, nakładając określone obowiązki na gminy (organizacja szacowania) i nadleśnictwa (organ odwoławczy). Jednocześnie na chwilę obecną brak jest znowelizowanych przepisów wykonawczych do tematyki szacowania szkód. Ich opracowanie i wprowadzenie do prawa powszechnego prawdopodobnie może pomóc  w wielu kwestiach.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: gmin zlokalizowanych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Rudziniec jak i kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie.

Spotkanie umożliwiło przedyskutowanie kilku tematów dotyczących w/w stron. Była to też okazja do poznania się osób odpowiedzialnych za sprawy szacowania szkód łowieckich, a tym samy do wymiany doświadczeń, ustalenie formy przepływu informacji. Działania te mają na celu zapewnienie sprawnego i szybkiego przepływu informacji oraz skrócenie czasu pomiędzy zgłoszeniem i szacowaniem szkody łowieckiej.


Szkolenia z zakresu szacowania szkód łowieckich

Informacje nt. rozpoczęcia cyklu szkoleń

Nadleśnictwo Rudziniec uprzejmie informuje, że od dnia 08.05.2018 r. ruszają pierwsze szkolenia z zakresu szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.

Więcej informacji w przedmiotowej kwestii znajduje się na głównej stronie internetowej Lasów Państwowych.

Bezpośredni link z przekierowaniem poniżej lub kliknij tutaj.

http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich

Dodatkowo na stronie internetowej LP znajdują się do pobrania podstawowe informacje związane z szacowaniem szkód od zwierzyny, niezbędne dokumenty dla prac zespołu oraz inne przydatne dane.


Zgłoszenia szkód w uprawach rolnych

Zgłoszenia szkód od zwierzyny na terenie upraw rolnych lub w płodach rolnych, znajdujących się na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP „Gajdowe" tj. obwodów łowieckich nr 85 (opolski) oraz 107 (śląski), należy od dnia 23.08.2018 r. kierować pisemnie na poniższe dane:

PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec

Ul. Leśna 7

44-160 Rudziniec

Fax. 032 300 81 60

 Nadleśnictwo Rudziniec jako zarządca obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia nr 85 oraz 107, wchodzących w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP "Gajdowe" informuje, że właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa zgłoszenie szkody poprzez wniosek o szacowanie (zgodnie z danymi określonymi w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo łowieckie).

Przedmiotowy wniosek powinien zawierać w swojej treści szczególnie takie dane jak:

1. Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych.

2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody.

3. Wskazanie rodzaju uszkodzenia uprawy lub płodu rolnego.

Zgłoszenie powinno zostać dokonane w terminie umożliwiającym zespołowi określenie w terenie rozmiaru szkody.

W terminie do 7 dni szkoda zostanie oszacowana przez zespół składający się z: przedstawiciela zarządcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda oraz przedstawiciela właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody ośrodka doradztwa rolniczego.

 

Celem ułatwienia dokonywania zgłoszenia poniżej do pobrania druk.

 

Materiały do pobrania


Zasady bioasekuracji

Nadleśnictwo Rudziniec przekazuje poniżej ulotkę dotyczącą zasad bioasekuracji dotyczącą zagrożenia ASF przekazaną przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Materiały do pobrania


Spotkanie łowieckie

Podsumowanie spotkania z dnia 27.06.2017 r. ws. bieżących zagadnień związanych z gospodarką łowiecką na terenie OHZ LP „Gajdowe”.

Dnia 27.06.2017 r. w siedzibie Nadleśnictwa Rudziniec miało miejsce spotkanie łowieckie myśliwych polujących na terenie OHZ LP „Gajdowe". Wśród licznie przybyłych osób byli również specjalni goście, którzy poruszyli tematy gospodarki łowieckiej w kontekście zarządzanych przez Nadleśnictwo Rudziniec obwodów nr 85 oraz 107.

Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach ds. Gospodarki Leśnej Pan Hubert Wiśniewski przybliżył specyficzny charakter OHZ LP „Gajdowe" na tle innych OHZ-ów LP znajdujących się w RDLP w Katowicach. Trudna gospodarka łowiecka na tym obszarze wymaga dużego nakładu pracy zarządcy oraz poświęcenia wszystkich osób wykonujących polowanie i udzielających się w ochronę upraw i płodów rolnych. W tym miejscu zostały skierowane słowa uznania oraz podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w funkcjonowanie OHZ LP „Gajdowe".

Kolejny gość, Łowczy rejonowy Kol. Stefan Kusz, pod którym dla Okręgu Katowickiego przydzielone są obwody łowieckie rejonu IV (gliwickie) omówił możliwe na tym terenie zagrożenia dla gospodarki rolnej oraz łowieckiej, ze względu na rozwój choroby ASF we wschodniej części kraju i powstawaniu coraz to nowych ognisk chorobowych przenoszonych przez dziki. Zwrócił uwagę na maksymalne zaangażowanie myśliwych w kwestii pozyskania dzików celem ograniczenia populacji i niedopuszczenia do ewentualnego pojawienia się na tym obszarze choroby, co powiązane byłoby z ogromnym krachem gospodarczym. Poinformował o trwających pracach mających doprowadzić do zmian w okresach polowań na zwierzynę, m.in. jeleni łań oraz dzików loch.

W dalszej części spotkania omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem OHZ-tu. Zwrócono szczególnie uwagę na temat szkód od zwierzyny w uprawach i płodach rolnych. Podsumowano działania podejmowane przez zarządcę OHZ-tu, które przyczyniały się do zminimalizowania szkód od zwierzyny w uprawach rolnych w poprzednich sezonach łowieckich. Zaprezentowane wskaźniki przedstawiały spadek ponoszonych przez Nadleśnictwo Rudziniec kosztów na wypłatę odszkodowań za szkody od zwierzyny oraz znaczne zmniejszenie powierzchni zredukowanej upraw rolnych uszkodzonych przez zwierzęta łowne. Nadleśniczy Pan Jan Spałek oraz Leśniczy ds. łowieckich Pan Piotr Klita podziękowali wszystkim myśliwym za włożony dotychczas trud i poświęcony czas w ochronę upraw rolnych oraz zaangażowanie w realizacje planu pozyskania zwierzyny w Rocznym Planie Łowieckim 2016/2017.

Korzystając z okazji zebrania się w jednym miejscu tak dużej grupy myśliwych Specjalista Służby Leśnej w Dziale Gospodarki Leśnej Pan Paweł Kaleta przypomniał podstawowe formalności spoczywające na myśliwych podczas pozyskania zwierzyny w trakcie polowań indywidualnych w kontekście aktów normatywnych prawa powszechnego regulujących prowadzenie gospodarki łowieckiej. Natomiast obecny lekarz weterynarii Pan Andrzej Kurek, będący również Przewodniczącym Rady Powiatu Gliwickiego, przedstawił najważniejsze choroby odzwierzęce przenoszone na człowieka oraz sposoby zabezpieczania się przed nimi. Obszerny wykład znacznie poszerzył wiedzę uczestnikom spotkania w omawianej kwestii.

Przedostatnia część spotkania poświęcona była tematowi redukcji drapieżników na terenie całego OHZ LP „Gajdowe". Na przestrzeni kilku sezonów podsumowano pozyskanie lisów, jenotów, borsuków oraz kun. Intensywne pozyskanie wymienionych gatunków przynosi pozytywny efekt polegający na zwiększeniu populacji bażantów, kuropatw oraz zajęcy. Również regularne obserwacje prowadzone na terenie obwodów 85 oraz 107 wykazują zwiększenie ilości saren koźląt, przyczyniając się tym sposobem do polepszenia populacji najmniejszego gatunku jeleniowatych na terenie obw. 85 oraz 107. W tym bloku tematycznym podziękowano myśliwym za pozyskiwanie w sezonie 2016/2017 drapieżników. Troje myśliwych z najlepszym wynikiem otrzymało z rąk Zastępcy Dyrektora RDLP w Katowicach oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec specjalnie przygotowane na tą okazję puchary okolicznościowe oraz wyróżnienia. Klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce Karol Matuszek z rezultatem 39 drapieżników, II miejsce Paweł Kaleta z rezultatem 14 drapieżników, III miejsce Sławomir Biskup z ilością 13 drapieżników.

Ostatnia część programu zebrania poświęcona była ogólnym sprawą łowieckim. Zebrani myśliwi podczas wspólnego posiłku długo rozmawiali i dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz poglądami na temat polowań i prowadzenia gospodarki łowieckiej.


Ogólnopolska inwentaryzacja dzików

Na terenie nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, w ramach ogólnopolskiej akcji inwentaryzacji dzików, zostanie przeprowadzone „liczenie tyralierą" występujących tu gatunków zwierzyny grubej oraz niektórych gatunków zwierząt chronionych. Głównym celem przedsięwzięcia jest oszacowanie liczebności dzików na terenach obwodów łowieckich w związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Liczenie odbywać się będzie w dniach 17-23 października br. na minimum 10% powierzchni leśnej nadleśnictw oraz dodatkowo na wybranych fragmentach wielkopowierzchniowych upraw kukurydzy i innych siedlisk chętnie zajmowanych przez dziki o tej porze roku. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona wspólnie przez Lasy Państwowe oraz Polski Związek Łowiecki, przy współpracy z przedstawicielami Izb Rolniczych, Urzędów Wojewódzkich, organizacji pozarządowych a także jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Gospodarka łowiecka

Na terenie zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Rudziniec występuje 17 obwodów łowieckich z których 15 jest dzierżawionych, natomiast 2 obwody są wyłączone z wydzierżawienia i wchodzą w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny Gajdowe, będącego w zarządzie Nadleśnictwa Rudziniec (obw. nr 85 na terenie województwa opolskiego oraz 107 na terenie województwa śląskiego).

Nazwa koła

Nr. obw.

Województwo

"Knieja 3" Gliwice

103

śląskie

„Żbik" Zabrze

132

śląskie

"Brzezina" Opole

92

opolskie

"Jeleń" Zabrze

114

śląskie

"Ryś" Zabrze

105

śląskie

"Azoty" Kędzierzyn-Koźle

125

opolskie

"Szarak" Kielcza

89

opolskie

OHZ

85

opolskie

"Cietrzew" Toszek"

106

śląskie

"Cis" Gliwice

133

śląskie

OHZ

107

śląskie

"Bór" Katowice

104

śląskie

"Bór" Katowice

84

opolskie

"Daniel" Gliwice

115

śląskie

"Darz Bór" Gliwice

123

śląskie

"Łoś" Gliwice

124

śląskie

„Dzik" Gliwice

122

śląskie

 

Afrykański pomór świń

Materiały informacyjne na temat afrykańskiego pomoru świń

 

Afrykański pomór świń u dzików

Przed dwoma tygodniami potwierdzone zostało wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie. Tym samym wirus ASF (ASFV) znalazł się na obszarze Unii Europejskiej (UE). Biorąc pod uwagę fakt, że regulacje prawne UE zakładają, że w przypadku wystąpienia ASF na terenie jakiegokolwiek kraju wspólnoty, zamyka się obrót trzodą chlewna oraz mięsem nie w całym kraju, jak to miało miejsce w przeszłości, a jedynie w okręgach zapowietrzonym i zagrożonym, oraz mając na uwadze fakt, że ASFV może krążyć w populacji litewskich dzików, zagrożenie wprowadzenia ASFV na terytorium innych, szczególnie sąsiadujących z Litwą krajów UE, jest bardzo wysokie.

Fakt, występowania ASFV w populacji dzików stwarza potrzebę włączenia myśliwych oraz leśników w program szkolenia, którego celem jest uświadomienie roli myśliwych i leśniczych w ochronie Polski przed rozprzestrzenieniem się ASF w populacji dzików bytujących w naszych lasach, a tym samym ochronę krajowych stad świń przed wirusem ASF, który w pierwszej kolejności może znaleźć się wśród dzików.

Poniżej zostały przedstawione najczęściej zadawane pytania dotyczące ASF u dzików wraz z odpowiedziami.

 

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików. W krajach afrykańskich - na południe od Sahary, w których choroba ta pojawiła się około 100 lat temu i występuje sporadycznie do dzisiaj, podobnie jak na półwyspie iberyjskim, gdzie ASF został zwalczony w 1999 r., wirus ASF może być przenoszony również przez kleszcze - gatunek, który w naszej strefie klimatycznej nie odgrywa istotnej roli.

 

Jaki jest przebieg i objawy kliniczne ASF u dzików?

U dzików europejskich infekcja prowadzi do bardzo ciężkich, ale nieswoistych objawów ogólnych, jak gorączka, osowienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się i problemy w oddychaniu. Wystąpić mogą również krwawienia (z nosa, krwawa biegunka, krwawienia skóry). Chore zwierzęta wykazują między innymi ograniczony odruch ucieczki lub inne objawy, jak niechęć do poruszania się i utrata orientacji. Choroba dotyczy wszystkich grup wiekowych i obu płci dzików w równym stopniu i w większości przypadków prowadzi do padnięć zwierząt w okresie 7 - 10 dni po zakażeniu.

Po przekrojeniu zwłok dzika należy zwrócić uwagę na: przekrwione i powiększone węzły chłonne, powiększoną śledzionę i wybroczyny w narządach wewnętrznych, w skórze lub pod skórą. Płuca i drogi oddechowe są często wypełnione pianą.

Brak wymienionych zmian nie wyklucza, że przyczyną nagłego padnięcia dzika, a częściej większej liczby dzików, może być ASF. Z tego powodu zauważenie zwiększonych padnięć dzików powinno stanowić sygnał do podejrzenia ASF. Sekcja dzików powinna być wykonana wyłącznie przez lekarza weterynarii.

 

Jak choroba jest przenoszona?

Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanieczyszczone przedmioty. W niekorzystnych okolicznościach, do wprowadzenia wirusa na teren naszego kraju, może wystarczyć porzucona kanapka z wędliną sporządzona z mięsa chorego dzika lub świni. Szczególnie niebezpieczna w aspekcie przenoszenia zarazy jest krew dzików. Najmniejsza ilość krwi wystarczy do zakażenia wrażliwych dzików lub świń.

 

Na co należy zwrócić uwagę?

Wskazane jest zdawanie sobie sprawy z faktu, że aktualnie dziki mogą być ważnym wektorem we wprowadzeniu wirusa ASF do Polski i jego szerzeniu się w populacji dzików, a później świń.

Prosi się zatem myśliwych i leśników o zwrócenie uwagi na zwiększone padnięcia w lesie dzików i poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii (PLW), bezpośrednio, lub za pośrednictwem organów administracji lokalnej. Należy także pobrać próbki do badań laboratoryjnych, które zostaną przesłane do laboratorium przez PLW. Optymalne są próbki krwi i śledziony, ewentualnie węzły chłonne, migdałki, płuca, a w ostateczności, jeśli brak jest wymienionych narządów w tuszy dzika, kość długa lub mostek. Do badań mogą być przesłane nawet tkanki z postępującym procesem gnilnym.

Szczególnie ostrożnym należy być z przedmiotami zanieczyszczonymi krwią lub, które miały z nią kontakt. Do tych przedmiotów należą sprzęt łowiecki, buty, ubiór, szmaty, naczynia, noże.

Prosi się myśliwych o przestrzeganie zasad higieny po polowaniach (nie pozostawianie patrochów w lesie po zakończeniu polowania; dezynfekcję sprzętu łowieckiego).

Myśliwi powinni unikać wchodzenia do chlewni min. Przez 48 godz. od zakończenia polowania.

Litwa jest atrakcyjnym krajem dla turystów i myśliwych. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że trofea i inne produkty z dzików mogą stanowić źródło wirusa i stwarzać ryzyko przeniesienia wirusa ASF i dalszego szerzenia się choroby. To samo dotyczy ubioru i innych przedmiotów.

 

Jak choroba jest zwalczana?

Niestety nie ma szczepionki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń, dlatego w zwalczaniu ASF wśród dzików najważniejsze jest zachowanie środków ostrożności i regulacja ich populacji.