Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

Na terenie Nadleśnictwa utworzono 3 rezerwaty przyrody:

Rezerwat „Hubert" - położony w gminie Wielowieś, leśnictwo Centawa. Rezerwat został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
4 kwietnia 1958 r. (M.P. z 1958 r. Nr 38, poz. 226). W dniu 30 października 2015 r. został powiększony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Jego aktualna powierzchnia wynosi 33,74 ha. Wokół rezerwatu wyznaczono otulinę o powierzchni 35,20 ha.

Jest to rezerwat leśny. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, zachowanych wśród lasów zniekształconych gospodarką człowieka

Rezerwat „Płużnica" - położony w gminie Strzelce Opolskie, leśnictwo Płużnica, jego powierzchnia wynosi 3,17 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 30 kwietnia 1957 roku (M.P. z 1957 r. Nr 41, poz. 268). W 2001 roku w wyniku zmiany kompetencji znalazł się w wykazie rezerwatów przyrody ogłoszonych przez wojewodę (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 65, poz. 499 z 2001r. oraz z 2008r. Nr 23, poz. 730). Jest to rezerwat leśny fitocenotyczny. Celem ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym.

Rezerwat „Las Dąbrowa" - położony częściowo na terenie Miasta i Gminy Gliwice, częściowo na terenie Miasta i Gminy Sośnicowice, leśnictwo Ostropa, jego powierzchnia wynosi 76,63 ha. Utworzony został 25.07.2008r. Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 143 poz 2719). Celem ochrony jest zachowanie, ze względów ekologicznych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych biocenozy leśnej o charakterze zbliżonym do naturalnego. Obszar rezerwatu bogaty jest w starodrzew i tereny podmokłe, co daje złożoną strukturę środowiska przyrodniczego.

Wokół rezerwatu utworzono otulinę o powierzchni 232,48 ha w tym powierzchnia leśna wynosi 40,89 ha